Hoolekogu

Hoolekogu 

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, mõlema rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul. Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

Hoolekogu:

  • kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  • annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi  töös;
  • osaleb lapse toidukulu päevamaksumuse määramises;
  • teeb ettepanekuid lasteaia õppekava heakskiitmise kohta;
  • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
  • teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia päevase lahtioleku aja kohta;
  • otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

2023-2024 õppeaasta hoolekogu:

Kristi Sahtel (Täherühma esindaja)

Kaidi Soosaar (Kuurühma esindaja)

Silva-Astrid Kalbach (Päikeserühma esindaja)

Kristina Oidjärv (õpetajate esindaja)

Toomas Rõhu (omavalitsuse esindaja)