Kodukord

KINNITATUD
Direktor Kadi Adler käskkirjaga 1-1-1 28.02.2019
KOOSKÕLASTATUD
Tõstamaa Lasteaia hoolekoguga
27.02.2019.a. protokoll nr 2
Jõustub alates 01.03.2019

Tõstamaa Lasteaia kodukord

1. Üldsätted

1.1. Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Pärnu linnas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja põhiväärtustest.
1.2. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.
1.3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal
lasteaias.
1.4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused.
1.5. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.6. Lapse heaolu lasteaias tagab lapse, pere ja lasteaia personali koostöö. Vanemad ja külalised käituvad lasteaia ruumides ja üritustel, samuti suhtluskeskkonnas lasteaia personaliga suheldes viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks lastele.
1.7. Lasteaed lähtub kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes lapse või lasteaiarühma parimatest huvidest. Iga lapsesse puutuva otsuse tegemisel või tegevuse planeerimisel hinnatakse, mis on konkreetse lapse parimates huvides.

2. Infovahetus

2.1. Lasteaia infokanalid on: veebileht, www.eliis.ee; suletud Facebooki grupp; rühmades asuvad infouksed.
2.2. Igal hetkel lapse perega ühenduse saamiseks on vanemal kohustus anda lasteaiale perekonna kontaktandmed (vanemate telefoninumbrid, elektronposti aadressid, kodune aadress). Kontaktandmete muutumisel teatada sellest viivitamatult rühma õpetajatele.
2.3. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esialgu oma rühma õpetaja poole, vajadusel palub abi ka direktorilt.
2.4. Laste, perede ja lasteaia personali isikuandmeid töötleb lasteaed lähtudes lasteaia isikuandmete töötlemise korrast ja isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivate õigusaktide nõuetest.

3. Töökorraldus

3.1 Lasteaed on avatud 7.30- 18.30.
3.2 Lasteaia suvise lahtioleku aja otsustab Pärnu Linnavalitsus. Üldjuhul on lasteaed suvel 1 kuu suletud.
3.3 Suvekuudel (juuni, juuli, august) on lasteaia töö korraldatud arvestades laste arvu, töötajate puhkusi ja teostatavaid remonttöid.
3.4 Lasteaia lahtiolekuaeg on lühendatud uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval kolme tunni võrra.
3.5 Lapse esmakordselt lasteaeda tulles palume lapsevanemal leida aega lapse harjutamiseks laste kollektiiviga.

4. Lapse saabumine ja lahkumine lasteaiast, lapse puudumine

4.1 Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust (kell 9.00), hommikusöögi sööjad hiljemalt kell 8.45 ja viib sealt ära järgides lasteaia päevakava.
4.2 Lasteaiaealine laps tuleb lasteaeda ja lahkub sealt koos saatjaga. Lapse saabudes ja rühmast lahkudes võetakse ühendust rühma töötajaga. Lapsevanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt. Juhul kui lapsevanem peale lapse vastuvõtmist rühma töötajalt jääb lapsega viibima lasteaia alale, loetakse laps lapsevanemale üle antuks.
4.3 Lasteaed annab lapse üle teisele isikule (kes ei ole lapsevanem) juhul, kui lapsevanem on lasteaeda sellest eelnevalt informeerinud.
4.4 Lapsevanem ja laps sisenevad ja väljuvad lasteaiast oma rühma välisukse kaudu.
4.5 Alaealisele pereliikmele lapse üleandmisel langetab otsuse lapsevanem, järgides seejuures lapse parimaid huve ja turvalisust. Lasteaia personalil on kohustus sekkuda kui märkab, et lapsevanema otsus on vastuolus lapse parimate huvidega või ohustab lapse turvalisust.

4.6 Kui lapsele järele tulnud isik on lasteaia personali hinnangul seisundis, mis võib last ohustada, võib temale lapse üleandmisest keelduda ja informeerida olukorrast vanemat, ankeetandmetes märgitud kontaktisikuid ja/või politseid.
4.7 Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.
4.8 Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega ning teavitab olukorrast direktorit. Kui lapsevanemaga ei õnnestu kontakti saada, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
4.9 Lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puudumisest hiljemalt sama päeva kella 7.30-ks Eliis.eu kaudu.

5 . Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

5.1 Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
5.2 Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna. Erivahendite (prillid, insuliinipump, kõrvaimplantaat jm) kandmise puhul on vanem eelnevalt lapsele selgitanud nende kandmist ja hoidmist. Lasteaia personal ei vastuta prillide purunemise eest. Ehted ei tohi kujutada ohtu lapse turvalisusele. Lapsed ei kanna lasteaias rippuvaid kõrvarõngaid.
5.3 Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib ohustada lapse enda või teiste tervist.
5.4 Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.
5.5 Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeetikule) lasteasutuses anda ravimeid (originaalpakendis) arsti määratud annuses üksnes vanema kirjalikul taotlusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse töötajaga.
5.6 Lapse haigestumisel lasteaias teavitab õpetaja lapsevanemat ning vanem tuleb haigestunud lapsele esimesel võimalusel järgi.
5.7 Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik teavitada lasteaeda esimesel võimalusel.
5.8 Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
5.9 Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.
5.10 Lasteaia direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.
5.11 Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja käte pesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
5.12 Laps tuleb lasteaeda puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega (s.h juuksed).
5.13 Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (vajadusel kamm, vahetuspesu) ja võimlemisriided.
5.14 Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.
5.15 Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust. Suveperioodil on lapsel õhuke müts või rätik, et ennetada päikesepiste ohtu. Soovitatavalt on lapse riided markeeritud, töökorras lukkude ja riputusaasaga. Sõrmikud lastel, kes oskavad neid ise kätte panna.
5.16 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.
5.17 Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.
5.18 Soodsate ilmastikutingimuste korral toimub võimalikult palju laste tegevusi õues.
5.19 Lasteaiapäeva jooksul on lapsele ette nähtud puhkeaeg (kell 13.00 – 15.00), millal laps viibib voodis.
5.20 Laste toitlustamine lasteaias toimub lähtudes kehtestatud kohustuslikest tervisekaitsenõuetest.
5.21 Avalduse alusel on võimalik loobuda söögikordadest.
5.22 Lapsevanem toob aasta jooksul lasteaeda karbi pabertaskurätikuid.

6 Turvalisuse tagamine

6.1 Lasteaed hoolitseb laste füüsilise, vaimse ja sotsiaalse turvalisuse eest.
6.2 Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
6.3 Lasteaias on keelatud igasugune tegevus, mis ohustab laste ja töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust.
6.4 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
6.5 Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et minimaliseerida vigastuste tekkimise ohtu ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
6.6 Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
6.7 Laste viibimisel lasteaia territooriumil ja/või väljaspool seda tagab lasteaed nõutava personali olemasolu.
6.8 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.
6.9 Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
6.10 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavatele transpordivahenditele, kellel on vastav luba.
6.11 Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke, hirmu ning tugevat heli tekitavaid ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
6.12 Seadusest tulenevalt ning turvalisuse tagamiseks tuleb lasteaia territooriumil jalgrattaga sõitval lapsel kanda kiivrit. Jalgrattaga lasteaeda tulles peab lapsel kaasas olema enda kiiver.
6.13 Lapsevanema vastutusel on lapsel lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele.
6.14 Laps suhtub hoolikalt isiklikku, teiste laste ja lasteaia varasse ja hoidub selle kahjustamisest. Lapse poolt lasteaia või teise lapse vara kahjustamise või hävimise korral hüvitab kahju selle tekitanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.
Lasteaias lapse poolt teisele lapsele või lasteaia personalile tervisekahjustuse tekitamise korral vastutab selle eest kahju tekitanud lapse vanem õigusaktis ettenähtud korras.
6.15 Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
6.16 Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteaia kriisimeeskonna poolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.
6.17 Lapse vägivaldse käitumise korral tegutseb lasteaia töötaja viivitamatult ohuolukorra likvideerimiseks, järgides kehtestatud nõudeid ning valides ohusituatsioonile vastava säästvaima vahendi. Võimalusel kooskõlastatakse käitumisviis eelnevalt lapsevanemaga.

7. Lasteaiatasu

7.1 Lapsevanem tasub Pärnu Linnavolikogu poolt kinnitatud osalustasu ning lasteaia hoolekogu kinnitatud toiduraha. Osalustasu tasutakse jooksva kuu eest, toiduraha maksab vanem eelmise kuu eest.
7.2 Lapsevanema poolt kaetav osalustasu ja toiduraha tasutakse Pärnu Linnavalitsuse raamatupidamise teenistuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole.
7.3 Puudutud päeva eest ei pea toiduraha maksma, kui lapsevanem on lasteaeda teavitanud lapse puudumise päeval enne 7.30.
7.4 Makseraskuste tekkides on lapsevanemal võla tasumiseks võimalik koostada direktori juures maksegraafik.
7.5 Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel, kui vanem (eestkostja) ei ole kahe kuu jooksul arve saamisest arvates seda tasunud ega teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.
7.6 Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel 31 kalendripäeva ulatuses, millal lasteaed on linnavalitsuse korraldusel suletud või vanema kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.