Kodukord

KINNITATUD
Direktor Kadi Adler käskkirjaga 20/02.12.2014
KOOSKÕLASTATUD
Tõstamaa Lasteaia hoolekoguga
17.11.2014.a. protokoll nr 2-2014/2015
Jõustub alates 01.01.2015

Tõstamaa Lasteaia kodukord
1. Üldsätted
1.1 Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia õppekavast, lasteaia arengukavast, lasteaia põhimäärusest, jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.
1.2 Alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused (EV Haridusseadus §24).
1.3 Lapse lasteasutusse esmasel vastuvõtul on vajalik esitada direktorile kirjalik avaldus.
1.4 Lapse arengut toetab lasteaias lisaks rühmaõpetajatele muusikaõpetaja.

2. Lapse lasteaeda toomine ja kojuviimine
2.1. Lasteaed on avatud tööpäeviti 7.30-18.30.
2.2. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele eelnev tööpäev on lühendatud kolme tunni võrra, lasteaed on siis avatud 7.30 – 15.30. Riigipühad, millele eelneb lühendatud tööpäev: uusaasta (1.01), Eesti Vabariigi aastapäev (24.02), võidupüha (23.06), jõulud (24.12).
2.3 Seoses laste ja personali puhkusega töötab suveperioodil (1. juuni- 31. august) hoolekogu otsusega üks liitrühm.
2.4 Lapse lasteaeda toomisel palume kinni pidada lasteaia päevakavast. See tähendab, et lasteaias hommikueinet sööv laps on rühmas hiljemalt 8.45.
2.5 Lapsevanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia last ära endale sobival ajal, rühma päevakava arvestades. Päeva lõpus, nii rühmast kui ka õuest lahkudes, jäetakse õpetajaga nägemist. Last ei tohi lasteaia territooriumilt ära viia õpetajaga kontakti võtmata.
2.6 Lapsevanem teavitab lasteaeda lapse puudumisest hiljemalt kella 9.00-ks. Teateid võetakse vastu telefonil 53 465 490 või e-maili aadressil lasteaed@tostamaa.ee.
2.7 Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud või volitatud esindajatele.
2.8 Ebakaines olekus (alkoholi – või narkojoobes) isikutele lasteaia töötajatel last üle anda ei ole lubatud.
2.9 Ootamatute olukordade või juhtumite korral, kui vanemal tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järeletulemisega, palume sellest kindlasti õpetajat informeerida enne rühma tööaja lõppu.

3. Lapse rõivastus lasteaias
3.1 Lasteaeda tuuakse puhas, korrastatud välimuse ja tervete riietega laps.
3.2 Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrasolekut.
3.3 Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda.
3.4 Lapse heaolu arvestades on lapsel lasteaias mõistlik hulk tagavarariideid.
3.5 Vältimaks riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist on lapse riided ja jalanõud varustatud nimega.
3.6 Toas on vajalikud heleda tallaga vahetusjalanõud, eelistatult sellised, mille jalgapaneku ja jalastvõtmisega saab laps ise hakkama.
3.7 Lapse kapis ei ole lubatud hoida ülearuseid riideid ja esemeid – määrdunud riided viiakse õhtul koju, sama tehakse lapse kappi kogunenud joonistuste ja muu taolisega. Lapse kapi korrasoleku tagab lapsevanem.
3.8 Kammimist vajavate juuste puhul peab lapsel olema kamm või juuksehari. Pikemad juuksed peaksid olema kinni.
3.9 Lapsevanem toob aasta jooksul lasteaeda karbi pabertaskurätikuid.

4. Söömine
4.1 Lasteaias on 3 toidukorda:
hommikusöök – kell 8.30, lõunasöök – kell 12.30, õhtuoode – kell 15.30.

5. Mänguasjad
5.1 Isiklike mänguasjade kasutamise põhimõtted otsustatakse rühma lastevanemate koosolekul.
5.2 Kaasatoodud mänguasja puhul kehtib reegel “Mängin ise ja luban mänguasja ka sõbrale”. Palume lapsele selgitada, et asju tuleb jagada kaaslastega.
5.3 Mänguasjale on lisatud mingi tunnusmärk, mille järgi saab kindlaks teha selle omaniku.
5.4 Õpetaja ei vastuta mänguasja kadumise või katkimineku eest.
5.5 Jalgrattaid, kelke võib hoida rühma varjualuses.
5.6 Seadusest tulenevalt ning turvalisuse tagamiseks tuleb lasteaia territooriumil jalgrattaga sõitval lapsel kanda kiivrit. Jalgrattaga lasteaeda tulles peab lapsel kaasas olema enda kiiver.

6. Sünnipäevad
6.1 Laste sünnipäevade tähistamise viisi otsustab rühma lastevanemate koosolek.
6.2 Soovi korral võib laps lasteaias kostitada kaaslasi kokkuleppel rühmaõpetajaga mõistliku hulga puuviljade või maiustustega, arvestades laste arvuga oma rühmas. Terviseameti ettepaneku ja lasteaias pakutava toidu kvaliteedi vastutuse tõttu on soovitatavad tooted, millel on olemas valmistajapoolne teave ja toote säilivusaeg.

7. Haigused
7.1 Lasteaeda tuuakse terve laps.
7.2 Tervisekaitsenõuetest tulenevalt ei tohi lasteaeda tuua last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Lasteaia töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega (köha, äge nohu, palavik, põletikulised silmad, kõhulahtisus, oksendamine, hambavalu, lööve jne.) lapse rühma vastu võtmisest.
7.3 Teavitage lasteaeda, kui laps on haigestunud nakkushaigusesse (tuulerõuged, sarlakid, punetised, rotaviirus jne).
7.4 Informeerige lasteaeda, kui laps on millegi suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jms).
7.5 Päeva jooksul haigestunud või vigastuse saanud lapse vanemaga võetakse koheselt kontakti. Laps saadetakse koju või raviasutusse.
7.6 Lapsele ei tohi lasteaeda kaasa anda ravimeid, toidulisandeid. Õpetajal on keelatud lapsele ravimi manustamine ning õpetaja ei luba lapsel iseseisvalt ravimeid võtta.
7.7 Võimalusel hoidke last ka peale haigust mõnda aega kodus, sest sel ajal on laps vastuvõtlik nakkustele.
7.8 Kõik lasteaias viibivad lapsed osalevad õuetegevustes, kui laps ei saa tervislikel põhjustel õue minna, siis jääb ta koju lapsevanema hoole alla. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega.

8. Koostöö
8.1 Õpetajad ja lapsevanemad teevad lapse arengu toetamiseks koostööd, mis põhineb vastastikusel usaldusel ja lugupidamisel.
8.2 Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad mõjutada teie lapse päeva, siis suudab õpetaja last paremini mõista ja toetada.
8.3 On hea, kui lapsevanem aeg-ajalt tuleks rühma ja vestleks õpetajatega. Lapsele on innustav, kui vanemad tema tegevuse vastu huvi tunnevad ja lasteaia üritustest osa võtavad.
8.4 Arusaamatuste korral pöörduda esmalt õpetaja, seejärel vajadusel direktori või hoolekogu poole.
8.5 Lahkhelid lapse ja rühmakaaslaste vahel lahendatakse rühmas. Tõsisema probleemi ilmnemisel teavitatakse osapoolte lastevanemaid.
8.6 Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma töödes ja tegemistes. Lasteaiaelu saab lapsevanem mõjutada läbi lasteaia hoolekogu.
8.7 Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele üks kord õppeaastas, arenguvestluse aeg lepitakse eelnevalt õpetajatega kokku.
8.8 Ootame lapsevanematelt aktiivset osalemist lapse rühma koosolekutel, mida korraldatakse lapsevanemate informeerimiseks. Koosoleku aeg teatatakse ette nädalase ajavaruga. Lapsed on koosoleku ajal õpetajaabi järelevalve all.
8.9 Lasteaias toimuv kajastub rühma riietusruumis oleval infostendil ning lastevanemate meililistis.
8.10 Lapsevanem teatab õpetajale oma kontaktandmete muutmisest telefoninumber, e-post, elukoht).

9. Lasteaia tasud
9.1 Kohatasu määr ja kord on reguleeritud Tõstamaa Vallavolikogu määrusega.
9.2 Toiduraha tasumine on reguleeritud Tõstamaa Vallavalitsuse määrusega
9.3 Toiduraha päevamaksumuse kinnitab lasteaia direktor hoolekogu ettepanekul.
9.4 Ühe lapse toitlustamistasu suurus kuus arvutatakse päevamaksumuse korrutamise teel tööpäevade arvuga kuus. Toiduraha arvutamisel on aluseks lasteaias peetav laste kohaloleku tabel.
9.5 Vanem võib loobuda hommikusöögist või ootest kirjaliku avalduse alusel. Üksikuid kordi lapsevanema tasust maha ei arvestata.
9.6 Arve õppekulu ja toiduraha maksmiseks esitatakse iga kuu hiljemalt 10. kuupäevaks. Arve tasumiseks on aega 10 päeva. Arve võib tasuda ülekandega Tõstamaa Vallavalitsuse arveldusarvele EE711010902001872008 (SEB), EE912200001120204510 (Swedbank) või sularahas Tõstamaa Vallavalitsuses.
9.7 Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toitlustamistasu tasaarvestus alates puudumise päevast, eeldusel, et lapsevanem on lasteada lapse puudumisest teavitanud hiljemalt puudumise päeva kella 9-ks. Teavitamata jätmise korral, tasaarveldust ei tehta.
9.8 Kui laps puudub lapsevanema avalduse alusel lasteaiast kindlatel nädalapäevadel, jäetakse need päevad toitlustamistasu arvutamisel arvesse võtmata.
9.9 Lapsevanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmises lasteaiakoha mittekasutamisel nende kuude eest, millal lasteaed on vallavalitsuse korraldusel suletud või vanema põhjendatud kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud  enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust.
9.10 Direktoril on õigus laps lasteaia nimekirjast kustudada juhul, kui lasteaia arve on tasumata 3 kuu jooksul või kui laps on lasteaiast puudunud põhjuseta (ilma lasteaeda teavitamata) kaks kuud.